GO CARD MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMI GENEL KULLANIM ŞARTLARI


1. Mülkiyeti İPRA ENERJİ'ye ait olan GO CARD Müşteri Sadakat Programı; üyelerine her türlü kampanya ve promosyonlardan yararlanma, puan kazanma/harcama, hediye çekine hak kazanma, indirim imkânları, İPRA ENERJİ ile yapılacak aktivitelere katılma gibi İPRA ENERJİ ve/veya diğer iş ortakları tarafından belirlenecek olan çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.


2. Kart hamili, kart başvuru formunu imzalamasa veya geçerli bir imza atmasa dahi kartın ilk kullanımı ile İPRA ENERJİ GO CARD Müşteri Sadakat Programı şartlarını peşinen ve zımnen kabul etmiş sayılır.


3. GO CARD Müşteri Sadakat Programı'nın parçası olan veya programa destek sağlayan perakende kuruluşlarda kullanımı bu sözleşmede bahsi geçen tüm koşulların kabul edildiği anlamına gelmektedir.


4. Başvuru formunu doldurarak programa katılanlar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Aksi hâlde bu kişiler puan kazansalar dahi puanlarını kullanamayacaklardır.


5. GO CARD, yalnızca Müşteri Sadakat Programı'na üye GO istasyonlarından araçla birlikte yapılan yakıt alımlarında kullanılabilir.


6. Kart hamili, GO CARD ile puan kazanmak için aracın deposuna yakıt doldurtmadan önce kartını istasyondaki Yakıt Satış Görevlisi'ne göstererek işlemi başlattırmalıdır. Böylece satın alınan yakıt karşılığında kazanılan puanlar karta aktarılır veya geçerli indirim oranından yararlanılabilir.


7. Kart hamili, yakıt alımları ile kartında biriktirmiş olduğu puanlara karşılık gelen hediye yakıtını almak için yakıt dolumu öncesinde kartını Yakıt Satış Görevlisi'ne teslim ederek hediye talebini iletmelidir.


8. GO CARD kişiye özel olup karttaki haklar üçüncü şahıslara devredilemez. GO CARD ile sunulan faydalar ancak GO CARD ile birlikte kullanılması hâlinde geçerlidir.


9. Zorunlu alanların form üzerinde doldurulmaması durumunda PUAN HARCAMA işlemine izin verilmeyecektir. Eksik bilgilerin tamamlanması için 444 86 46 numaralı Müşteri Danışma Hattı kullanılabilir.


10. Bu kartın kullanım koşulları, sağladığı avantajlar ve kartın süresi İPRA ENERJİ tarafından belirlenmektedir. İPRA ENERJİ dilediği takdirde ve zamanda, bu kullanım koşullarını kart hamiline önceden haber vermeksizin ve herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın değiştirebilir, kartın kullanımını durdurabilir, kaldırabilir, tamamen iptal edebilir ve/veya kartın iadesini talep edebilir. Kartın süresi dolduğunda ve/veya kartın uygulamasına her ne sebeple olursa olsun son verilmesi hâlinde, kart geçerliliğini yitirecek ve kartta biriken puanlar ve kart hamiline kazandırılan haklar silinecektir.


11. İPRA ENERJİ son 1 yıl içinde hiçbir işlem yapılmamış kartları önceden haber vermeksizin iptal edebilir ve bu kartlara ait puanları silebilir. İPRA ENERJİ kazanım tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılmayan puanları silebilir. Kart hamili bu şartları kabul eder.


12. Kartın bir gün içinde kazanabileceği en yüksek puan miktarı, aynı veya farklı istasyondaki işlem sayısı, işlem üst limiti daha önce İPRA ENERJİ tarafından belirlenebilecek ve bu şartlar değiştirilebilecektir. Programın suistimalinin tespiti hâlinde puan kazanma veya indirim yapılmayacak, kazanılmış ve/veya kullanılmış puan ve indirimler iade alınacaktır.


13. GO CARD'ın kullanımından ve saklanmasından kart hamili sorumludur. Kart hamili, kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması hâlinde, 444 86 46 numaralı Müşteri Danışma Hattı'nı gecikmeksizin arayarak İPRA ENERJİ'ye durumu bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur. İPRA ENERJİ, kart hamilinden kaynaklanan sebeplerle kartın değiştirilmesi gerekliliği durumunda, kart hamilinden yenileme bedeli talep edebilir.


14. Kartın kaybolması veya zayi olması durumunda kart hamili 444 86 46 numaralı Müşteri Danışma Hattı'nı arayarak, eski kartında birikmiş olan puanların yeni kartına yüklenmesini talep edebilecektir.


15. Kart hamili, ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğru ve eski kart başvuru formundaki bilgilerle aynı olmasının tespiti hâlinde, eski kartındaki puanları yeni kartına yükletebilir.


16. Kartın üçüncü şahıslar tarafından ve/veya üye tarafından herhangi bir surette kötüye kullanılması hâlinde, İPRA ENERJİ kartı iptal etme ve üyelikten doğan tüm hakları (birikmiş puanlar da dâhil olmak üzere) geri alma hakkına sahiptir.


17. Kart başvurusunda bulunulması, İPRA ENERJİ'ye başvuruyu kabul etme yükümlülüğü getirmez.


18. Uyuşmazlık hâlinde İPRA ENERJİ'nin ticari defterleri ve kayıtları kesin delil oluşturur, ayrıca uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


19. İPRA ENERJİ, GO CARD Müşteri Sadakat Programı uygulaması boyunca yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle sadakat kartı uygulaması devamının mümkün olmaması hâlinde kullanıcıların elinde bulunan kartlar kendiliğinden hükümsüz hâle gelir ve bu kartlarda birikmiş puanlar silinir.


20. Kart hamili, üyeliğini iptal etmek ve Müşteri Sadakat Programı'ndan ayrılmak isterse, iptal talebini İPRA ENERJİ'ye ulaştırdığı tarihten itibaren 1 haftalık süre içerisinde birikmiş puanlarını kullanmalıdır, aksi hâlde bu puanlar silinecektir.


21. Puanları harcamak ve kampanyalardan faydalanmak için formda yer alan tüm zorunlu alanların (*) doldurulması gerekmektedir.


22. Her bir GO CARD ve İPRA ENERJİ'nin sağladığı hizmetlerin tamamı, ancak aktivasyon yaptırılan cep telefonu numarasıyla birlikte kullanılabilir.


23. İPRA ENERJİ dilediği üyeliği veya kartı; bir banka, finansman kuruluşu veya başka kuruluşlara devredebilir veya başka bir programla birleştirebilir.


24. Bu başvuru formu kapsamında ve sadakat programı üyeliği süresince İPRA ENERJİ'ye iletilmiş veya iletilecek olan kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu İPRA ENERJİ A.Ş.'dir. İPRA ENERJİ bu kişisel verileri; kart hamilinin kimlik doğrulamasını yapabilmek, yasal ve teknik mevzuatta belirtilen yükümlülükleri yerine getirebilmek ve bu düzenlemelere uyum sağlayabilmek, sadakat programı kapsamındaki haklarını koruyabilmek ve yükümlülüklerini yerine getirebilmek, hem veri sahibinin hem de kendisinin meşru menfaatlerini koruyabilmek, iş akışının sağlanabilmesi, organizasyonel analiz, raporlama, ürün geliştirme, hizmet geliştirme ve iyileştirme, hizmet kalitesinin artırılması ve benzeri amaçlarla işleyebilecek ve bu amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla grup şirketleri, ortakları, paydaşları, çalışanları, danışmanları ve diğer iş ortakları ile paylaşabilecektir.


25. Başvuru formunda belirtilen zorunlu olmayan alanlardaki veriler, bu veriler ile ilgili oluşturulması muhtemel kampanya ve bilgilendirmeler kapsamında kart hamiline fayda sağlamak, müşteri portföyü analizleri yapılıp bu doğrultuda yeni kampanyalar ve indirimler oluşturulması amacıyla işlenecek ve bu amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla grup şirketler, ortakları, paydaşları, çalışanları, danışmanları ve diğer iş ortakları ile paylaşabilecektir. Bu alanların doldurulması zorunlu olmayıp, doldurulması hâlinde kart hamilinin bu bilgilerin kullanılmasına onay verdiği şeklinde yorumlanacaktır.


26. Kart hamili; işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması hâlinde güncelleme yapacağını, başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan İPRA ENERJİ'nin ve/veya söz konusu perakende kuruluşlarının sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.


27. Müşteri'nin kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı KVKK kapsamında: kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, talep üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur. İPRA ENERJİ'nin "kişisel veriler" ile ilgili bilgilendirmesine resmi internet sayfasından (www.goyakit.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi) ulaşılabilmektedir.


Yukarıda 27 madde hâlinde belirtilen GO CARD Müşteri Sadakat Programı'na ve kart kullanımına ait tüm şartları kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.